Normy w dokumentacjach elektrycznych

Normy w dokumentacjach elektrycznych

Jeśli pracujesz jako inżynier elektryk, wiesz, jak ważne jest przestrzeganie norm w dokumentacjach. Normy, takie jak IEC 60617, które definiują symbole używane w schematach elektrycznych, mają na celu ułatwienie komunikacji między inżynierami na całym świecie. Ale to tylko początek – aby naprawdę zrozumieć schematy elektryczne, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko znajomości tych zasad.
Dokumentacja elektryczna to kluczowe narzędzie w Twojej pracy. Dzięki niej możesz zapewnić, że projekty są poprawne, bezpieczne i zgodne z międzynarodowymi standardami. Normy pomagają zrozumieć, jak są zbudowane i jak interpretować schematy, ale sama teoria bez praktyki nie wystarczy. Musisz wiedzieć, jaki rezultat na schemacie daje stosowanie tych norm przez projektanta, aby efektywnie czytać i rozumieć dokumentację.
Poznaj najważniejsze normy, które są stosowane w dokumentacjach elektrycznych i dowiedz się jak można je zastosować w codziennej pracy. Unikaj typowych błędów i twórz dokumentację na najwyższym poziomie zgodnie z międzynarodowe normy, takie jak IEC (International Electrotechnical Commission), oraz ich krajowe odpowiedniki, jak PN-EN (Polskie Normy – Europejskie Normy).
Normy to zestaw sugestii i zasad, które pomagają projektantom tworzyć czytelne schematy. Zrozumienie, jak te zasady wpływają na ostateczny wygląd schematów, jest kluczowe dla efektywnego czytania dokumentacji elektrycznej. Każdy schemat jest wyjątkowy, a praktyka i doświadczenie pozwolą Ci w pełni wykorzystać normy w Twojej codziennej pracy.

Podstawy norm w dokumentacji elektrycznej

Co to są normy i dlaczego są ważne?

Normy to zbiory wytycznych i standardów, które określają sposób projektowania, dokumentowania i weryfikacji różnych aspektów technicznych, w tym także dokumentacji elektrycznych. Ich celem jest zapewnienie jednoznaczności, spójności oraz bezpieczeństwa w projektowaniu i eksploatacji systemów elektrycznych. Dzięki normom inżynierowie mogą tworzyć dokumentacje, które są zrozumiałe i zgodne z globalnymi standardami, co ułatwia współpracę międzynarodową i utrzymanie wysokich standardów jakości.

Krótkie omówienie norm międzynarodowych i krajowych

Normy elektryczne są tworzone i zarządzane przez różne organizacje na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym. Najważniejsze z nich to:

 • Normy IEC (International Electrotechnical Commission): IEC to międzynarodowa organizacja tworząca i publikująca normy dotyczące elektryczności, elektroniki i technologii pokrewnych. Przykładowo, norma IEC 61082-1 zawiera wytyczne dotyczące przedstawiania informacji w dokumentacjach elektrycznych​​.
 • Normy PN-EN (Polskie Normy – Europejskie Normy): W Polsce obowiązują normy PN-EN, które są adaptacjami europejskich norm EN. Przykładem jest norma PN-EN 81346-2, która określa zasady nazewnictwa elementów elektrycznych i jest zgodna z międzynarodową normą IEC 81346-2​​.

Normy te obejmują szeroki zakres tematów, od ogólnych zasad tworzenia dokumentacji, przez szczegółowe wytyczne dotyczące symboli graficznych, po zasady nazewnictwa i oznaczania elementów. Ich stosowanie jest kluczowe dla zapewnienia spójności, jednoznaczności i bezpieczeństwa w projektowaniu systemów elektrycznych.

Normy odgrywają kluczową rolę w dokumentacji elektrycznej, ponieważ:

 • Zapewniają jednoznaczność: Użycie standardowych symboli i terminologii ułatwia zrozumienie dokumentacji przez inżynierów na całym świecie.
 • Podnoszą bezpieczeństwo: Stosowanie się do norm minimalizuje ryzyko błędów projektowych, które mogą prowadzić do awarii lub zagrożeń.
 • Ułatwiają współpracę: Standardy umożliwiają łatwiejszą współpracę między firmami i specjalistami z różnych krajów.
 • Wspierają procesy certyfikacji: Normy są często podstawą do uzyskania certyfikacji i zgodności z regulacjami prawnymi.

Zrozumienie i stosowanie norm w praktyce jest nieodzownym elementem pracy każdego inżyniera elektryka, a niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najważniejszych z nich oraz pokazanie, jak skutecznie wykorzystać je w codziennej pracy.

Norma IEC 61082-1

Norma IEC 61082-1 jest kluczowym dokumentem regulującym sposób prezentowania informacji w dokumentacjach elektrycznych. Została wprowadzona również w Polsce jako norma PN-EN 61082-1. Główne zasady przedstawione w tej normie obejmują wytyczne dotyczące tworzenia schematów, rysunków i tablic, które są stosowane w elektrotechnice​​.

Zakres Regulacji Normy IEC 61082-1

Norma ta określa ogólne zasady przedstawiania informacji w dokumentach elektrotechnicznych, w tym:

 • Schematy: Schematy poglądowe, funkcjonalne i obwodów. Każdy z nich służy innemu celowi i różni się poziomem szczegółowości​​.
 • Rysunki: Precyzyjne rysunki techniczne, które zawierają dokładne dane techniczne potrzebne do zrozumienia i realizacji projektów elektrycznych​​.
 • Tablice: Tablice informacyjne zawierające szczegółowe dane dotyczące różnych elementów systemu, takie jak adresy referencyjne, typy urządzeń, wartości znamionowe i inne kluczowe informacje​​.

Główne Zasady Przedstawiania Informacji

Norma IEC 61082-1 wprowadza szereg zasad, które mają na celu ułatwienie czytelności i jednoznaczności dokumentacji. Do najważniejszych należą:

 1. Jasność i czytelność: Wszystkie schematy i rysunki muszą być przejrzyste, a symbole i oznaczenia jednoznaczne.
 2. Jednolitość: Stosowanie standardowych symboli i oznaczeń według norm IEC 60617 dla symboli graficznych oraz normy IEC 81346-2 dla oznaczeń literowych​​​​.
 3. Struktura dokumentacji: Dokumentacja powinna zawierać ramki z oznaczeniami kolumn i wierszy, co umożliwia łatwe odnalezienie danego elementu na schemacie poprzez odniesienia podobne do szachownicy​​.

Elementy Uwzględniane w Normie

W ramach normy IEC 61082-1 uwzględnione są różne typy elementów i połączeń występujących w dokumentacjach elektrycznych:

 • Linie i połączenia: Oznaczenia różnego rodzaju linii, zarówno ciągłych, jak i przerywanych, oraz sposoby przedstawiania połączeń elektrycznych i mechanicznych​​.
 • Adresy referencyjne: Systemy odniesień umożliwiające precyzyjne lokalizowanie elementów na schematach i rysunkach​​.

Stosowanie normy IEC 61082-1 jest niezbędne do tworzenia spójnej, jednoznacznej i łatwej w interpretacji dokumentacji elektrycznej, co jest kluczowe dla inżynierów i wszystkich osób zaangażowanych w proces projektowania, montażu i utrzymania systemów elektrotechnicznych.

Norma IEC 81346-2

Znaczenie normy IEC 81346-2 dla nazewnictwa elementów elektrycznych

Norma IEC 81346-2 określa zasady nazewnictwa elementów w dokumentacjach elektrycznych, w tym nadawanie przedrostków literowych dla poszczególnych aparatów. Jest to istotne, ponieważ ułatwia jednoznaczne i spójne oznaczenie różnych komponentów w schematach elektrycznych, co jest kluczowe dla zrozumienia i poprawnej interpretacji dokumentacji.

Przykłady przedrostków literowych i ich zastosowanie

Norma definiuje przedrostki literowe dla różnych typów urządzeń. Przykłady obejmują:

 • B dla przetworników i czujników, które przetwarzają sygnały.
 • C dla kondensatorów i dławików, które magazynują energię.
 • K dla przekaźników oraz cewek i styków przekaźników.
 • M dla silników, które są elementami napędowymi.
 • Q dla wszelkiego rodzaju łączników, w tym wyłączników i styczników​​.

Jak norma IEC 81346-2 pomaga w tworzeniu spójnej i czytelnej dokumentacji

Norma ta wspiera tworzenie dokumentacji, która jest łatwa do zrozumienia i obsługi zarówno dla projektantów, jak i techników serwisowych. Jednoznaczne i standardowe oznaczenia:

 • Redukują ryzyko błędów podczas instalacji i konserwacji systemów elektrycznych.
 • Ułatwiają komunikację między członkami zespołu projektowego oraz między różnymi działami firmy.
 • Zapewniają, że dokumentacja jest zgodna z międzynarodowymi standardami, co jest ważne w kontekście globalnych projektów i współpracy między firmami z różnych krajów.

Stosowanie normy IEC 81346-2 przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy jakości dokumentacji elektrycznej, co w konsekwencji wpływa na niezawodność i bezpieczeństwo systemów elektrycznych​​​​.

Oto 3 ciekawostki dotyczące praktycznego stosowania normy IEC 81346 w schematach przemysłowych:

 1. Norma IEC 81346 wprowadza model obiektowy do konstrukcji instalacji przemysłowych, co znacznie przyspiesza powszechne stosowanie i akceptację tej normy w branży. Pozwala to na bardziej ustandaryzowane i spójne podejście do projektowania systemów przemysłowych.
 2. IEC 81346 definiuje różne typy schematów, każdy z określonym przeznaczeniem i poziomem szczegółowości. Na przykład, schemat poglądowy (_FA lub _FB) daje ogólny obraz obiektu z niskim poziomem szczegółowości, podczas gdy schemat funkcjonalny pokazuje zachowanie funkcjonalne obiektu i zależności między elementami. Ta hierarchia schematów umożliwia lepsze zarządzanie złożonością projektów przemysłowych.
 3. Norma ustanawia schematy klasyfikacji i określone klasy obiektów wraz z przypisanymi im kodami literowymi. To ujednolicone podejście do oznaczania elementów w schematach przemysłowych ułatwia komunikację między różnymi zespołami i firmami zaangażowanymi w projekt, redukując ryzyko nieporozumień i błędów interpretacyjnych.

Norma IEC 60617

Norma IEC 60617 to kluczowy standard dotyczący symboli graficznych używanych w dokumentacjach elektrycznych. Obejmuje szeroki zakres symboli, które są niezbędne do tworzenia czytelnych i spójnych schematów elektrycznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty tej normy:

Opis normy

IEC 60617 definiuje symbole graficzne, które są stosowane w schematach elektrycznych. Normy te są międzynarodowo uznawane i powszechnie stosowane przez inżynierów elektryków do przedstawiania różnych elementów i funkcji w układach elektrycznych. Są one fundamentem dla wszelkiego rodzaju dokumentacji, od schematów obwodowych po rysunki instalacyjne.

Przykładowe często spotykane symbole

Norma IEC 60617 zawiera setki symboli, ale niektóre z nich są szczególnie często spotykane w dokumentacjach elektrycznych:

 1. Symbole połączeń elektrycznych:
  • Linie ciągłe reprezentujące przewody i kable.
  • Linie przerywane oznaczające połączenia mechaniczne​​​​.
 2. Symbole urządzeń:
  • Styczniki i przekaźniki: Reprezentowane przez prostokąty z oznaczeniami literowymi i numerami zacisków. Na przykład, styczniki sterujące mogą i przekaźniki być oznaczone literą „K”, a styczniki mocy literą „Q”​​​​
  • Wyłączniki: Oznaczane za pomocą symboli wskazujących ich typ i funkcję, np. wyłącznik termiczny, elektromagnetyczny​​.
  • Bezpieczniki: Symbole bezpieczników obejmują różne typy, od bezpieczników topikowych po rozłączniki bezpiecznikowe​​.
 3. Symbole elementów pasywnych:
  • Rezystory: Zazwyczaj oznaczane jako prostokąty lub zygzaki.
  • Kondensatory: Dwie równoległe linie, z jedną linią przerywaną dla kondensatorów zmiennych​​.
 4. Symbole urządzeń sygnalizacyjnych:
  • Lampki kontrolne: Okręgi z kropkami lub liniami, często z literą „P” dla wskaźników świetlnych​​.
  • Sygnalizatory dźwiękowe: Symbole dzwonków lub syren, reprezentujące sygnalizację akustyczną​​.
 • Połączenia przewodów: Linie proste, odgałęzienia, połączenia kropkowe lub kątowe.
   
 • Listwy zaciskowe
 • Symbole aparatów elektrycznych

Norma IEC 60617 jest fundamentalnym narzędziem dla inżynierów elektryków, umożliwiającym tworzenie zrozumiałych i jednoznacznych dokumentacji elektrycznych, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa układów elektrycznych.

Przykłady zastosowań symboli w schematach elektrycznych

Symbole z normy IEC 60617 są używane w różnorodnych schematach, takich jak:

 • Schematy obwodowe: Pokazują dokładne połączenia między komponentami elektrycznymi.
 • Schematy instalacyjne: Przedstawiają rozmieszczenie przewodów i urządzeń w instalacjach elektrycznych​​.
 • Schematy montażowe: Szczegółowo opisują montaż elementów w szafach sterowniczych lub na panelach​​.

Praktyczne zastosowanie norm w dokumentacjach elektrycznych

W codziennej pracy inżyniera elektryka stosowanie norm jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, spójności i zgodności z przepisami. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak efektywnie wykorzystywać normy w dokumentacjach elektrycznych:

Zastosowanie norm w schematach elektrycznych

Normy definiują różne typy schematów elektrycznych, które są niezbędne w dokumentacji technicznej. Należą do nich:

 • Schematy poglądowe (FA, FB) – dostarczają ogólny obraz układu, zawierając minimalną szczegółowość. Są przydatne na wczesnym etapie projektowania, aby zrozumieć rozmieszczenie głównych komponentów​​.
 • Schematy niefunkcjonalne (FF) – przedstawiają funkcjonalne połączenia i zależności między elementami, pomagając w identyfikacji punktów podłączeń i sygnałów​​.
 • Schematy obwodów (FS) – najbardziej szczegółowe, pokazujące wszystkie elementy układu oraz ich połączenia, co jest kluczowe dla zrozumienia zasad działania i przepływu energii​​.
 • Schematy połączeń (MA, MB) – opisują fizyczne połączenia kabli i przewodów, często nazywane schematami montażowymi​​.

Narzędzia wspomagające zgodność z normami

Oprogramowanie CAD jest nieocenionym narzędziem w tworzeniu zgodnych z normami dokumentacji elektrycznych. Popularne programy, takie jak AutoCAD Electrical czy EPLAN, posiadają wbudowane biblioteki symboli i elementów zgodnych z normami IEC, co ułatwia projektowanie zgodnie z obowiązującymi standardami​​​​.

Wykorzystanie symboli i oznaczeń

 • Symbole elektryczne zgodne z normą IEC 60617 są standardem w dokumentacjach elektrycznych, ułatwiając jednoznaczne zrozumienie schematów przez różnych użytkowników​​.
 • Kody literowe z normy IEC 81346-2 pomagają w jednoznacznym oznaczaniu elementów, takich jak przetworniki (B), kondensatory (C), przekaźniki (K), silniki (M) i inne, co poprawia czytelność i spójność dokumentacji​​.

Przykłady dobrych praktyk

 • Adresy referencyjne na schematach pozwalają na łatwe odnalezienie elementów w dużych dokumentacjach. Adresacja stron i kolumn według numeracji ułatwia nawigację i identyfikację poszczególnych elementów​​.
 • Oznaczanie kabli i przewodów – stosowanie standardowych oznaczeń przewodów, takich jak L1, L2, L3 dla prądu przemiennego, oraz L+ i L- dla prądu stałego, zapewnia jasność i zapobiega pomyłkom​​.

Weryfikacja i korekta dokumentacji

Regularne sprawdzanie zgodności dokumentacji z normami jest kluczowe dla uniknięcia błędów. Przegląd dokumentacji przez zespół inżynierski, stosowanie checklist oraz korzystanie z automatycznych narzędzi weryfikacyjnych w oprogramowaniu CAD, pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości dokumentacji​​.

Przykłady z realnych projektów

W praktyce, zastosowanie norm w projektach pozwala na uniknięcie wielu problemów podczas realizacji inwestycji. Na przykład, w projekcie dużej instalacji przemysłowej, poprawne oznaczenia kabli i przejrzyste schematy połączeń pomogły zidentyfikować i naprawić potencjalne błędy już na etapie projektowania, co zaoszczędziło czas i koszty podczas budowy.

Wniosek

Stosowanie norm w dokumentacjach elektrycznych jest nieodzownym elementem pracy inżyniera, zapewniającym bezpieczeństwo, zgodność z przepisami oraz efektywność realizacji projektów. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i dobrych praktyk, możliwe jest tworzenie spójnych i czytelnych dokumentacji, które ułatwiają pracę na każdym etapie projektu.

Najczęstsze błędy przy projektowaniu i pracy z dokumentacjami. I jak ich unikać?

1. Brak zgodności z normami

Jednym z najczęstszych błędów jest nieprzestrzeganie obowiązujących norm. Dokumentacja powinna być zgodna z międzynarodowymi i krajowymi standardami, takimi jak normy IEC i PN-EN​​​​. Aby uniknąć problemów:

 • Regularnie aktualizuj swoją wiedzę na temat obowiązujących norm.
 • Korzystaj z narzędzi CAD, które wspierają tworzenie dokumentacji zgodnej z normami.

2. Niewłaściwe oznaczenia i symbole

Niewłaściwe oznaczanie przewodów, urządzeń czy symboli może prowadzić do nieporozumień i błędów w montażu​​​​. Zalecenia:

 • Stosuj się ściśle do norm dotyczących symboli graficznych, takich jak IEC 60617​​​​.
 • Weryfikuj oznaczenia i symbole według wytycznych normy IEC 81346-2​​.

3. Niewłaściwe rysunki schematów

Rysowanie schematów bez odpowiedniej szczegółowości lub zbyt skomplikowane może utrudnić ich interpretację​​. Wskazówki:

 • Zachowuj odpowiedni poziom szczegółowości zgodnie z normami, np. IEC 61082-1​​.
 • Używaj schematów poglądowych, niefunkcjonalnych oraz obwodów według wytycznych, aby przedstawić informacje w sposób klarowny​​.

4. Niewłaściwe linie i połączenia

Nieprawidłowe oznaczenie linii i połączeń może prowadzić do błędów w instalacji​​. Porady:

 • Używaj odpowiednich typów linii (ciągłe, przerywane) zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Dokładnie oznaczaj miejsca połączeń i punkty referencyjne.

5. Błędy w adresacji i odniesieniach

Niepoprawne adresy referencyjne i odniesienia, lub co gorsza, ich brak mogą skomplikować nawigację po dokumentacji​​. Aby temu zapobiec:

 • Dokładnie opisuj adresy referencyjne w ramkach i tabelkach.
 • Stosuj jednolite i konsekwentne zasady adresacji elementów na schematach.

6. Niewłaściwe symbole przekaźników i styczników

Symbole przekaźników i styczników muszą być jasno określone, aby uniknąć błędów podczas ich montażu​​​​. Rekomendacje:

 • Wykorzystuj właściwe oznaczenia dla cewek i styków, np. normalnie zamkniętych (NC) i normalnie otwartych (NO).
 • Zawsze oznaczaj styki przekaźników i styczników według ich rzeczywistego stanu w normalnych warunkach.

7. Niewłaściwe oznaczenia kabli i przewodów

Niewłaściwe oznaczenia kabli mogą prowadzić do błędów w połączeniach elektrycznych​​. Wskazówki:

 • Stosuj standardowe oznaczenia przewodów dla prądu przemiennego (L1, L2, L3) i stałego (L+, L-)​​.
 • Dobrze oznaczaj przewody ochronne i potencjałowe.

Normy w kontekście spełnienia Dyrektywy Maszynowej

Schematy układów sterowania najczęściej odnoszą się do urządzeń stosowanych w przemyśle. W tym przypadku istnieje konieczność zapewnienia zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. 

Dyrektywa maszynowa wyznacza podstawowe wymogi zdrowotne i bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez maszyny wprowadzane na rynek UE. Aby maszyna mogła otrzymać oznaczenie CE, musi spełniać zarówno techniczne, jak i administracyjne wymagania określone w dyrektywie. To oznakowanie jest potwierdzeniem zgodności maszyny z przepisami, co umożliwia jej swobodny obrót na terenie całej Unii Europejskiej.

Dyrektywy mają charakter prawny i są obligatoryjne. Normy natomiast, choć nie są obowiązkowe, pełnią istotną rolę w ułatwianiu spełniania tych wymagań prawnych. Normy dostarczają gotowych rozwiązań, które mogą znacząco ułatwić pracę inżynierów, upraszczając proces projektowania i dokumentowania maszyn.

Istnieje kilka podejść do spełnienia wymagań dyrektywy:

 1. Stosowanie norm – korzystanie z ustalonych standardów, które są uznane za spełniające wymogi dyrektywy.
 2. Metody własne – opracowywanie i wdrażanie własnych rozwiązań technicznych, które muszą być odpowiednio udokumentowane i udowodnione jako zgodne z dyrektywą.
 3. System mieszany – łączenie norm z własnymi rozwiązaniami technicznymi, dostosowując się do specyficznych potrzeb projektu.

W każdym z tych przypadków kluczowym elementem jest odpowiednia dokumentacja, która potwierdza, że maszyna spełnia wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami UE.

Podsumowanie

Dokumentacja elektryczna i stosowanie odpowiednich norm jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy systemów elektrycznych. Zrozumienie różnych typów schematów, takich jak schematy poglądowe, niefunkcjonalne, obwodów czy połączeń, oraz umiejętność interpretacji oznaczeń i symboli jest niezbędne dla każdego, kto pracuje z dokumentacją elektryczną​​​​​​.

Normy takie jak IEC 61082-1, IEC 81346-2, oraz IEC 60617 dostarczają wytycznych dotyczących strukturyzacji dokumentacji, oznaczeń graficznych oraz symboli używanych w elektrotechnice. Przestrzeganie tych norm ułatwia komunikację, minimalizuje błędy oraz przyspiesza proces projektowania i utrzymania systemów elektrycznych​​​​​​.

Stosowanie norm w codziennej pracy nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również ułatwia współpracę między różnymi zespołami i firmami. Dbałość o szczegóły oraz przestrzeganie ustalonych standardów prowadzi do wyższej jakości dokumentacji oraz bardziej niezawodnych systemów.

Narzędzia i oprogramowanie wspierające zgodność z normami:

Spis norm w dokumentacjach elektrycznych

SYMBOLE

 1. IEC 60617 – symbole graficzne stosowane na schematach (elektrotechnika);
 2. IEC 81714 – Podstawowe zasady organizacji dla symboli graficznych;
 3. ISO 14617 – symbole graficzne stosowane na schematach.

OZNACZENIA

 1. IEC 60073 – Zasady kodowania wskaźników i elementów;
 2. IEC 60455 – Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów;
 3. IEC 60457 – Oznaczenia kodowe dla kolorów;
 4. IEC 61175 – Oznaczenia sygnałów i połączeń;
 5. IEC 61666 – Identyfikacja zacisków w różnych obszarach technicznych;
 6. IEC 62491 – Etykietowanie kabli i żył izolowanych.
 7. IEC 81346 – Zasady strukturyzacji i oznaczenia graficzne;

ZASADY DLA DOKUMENTACJI

 1. IEC 61355 – Klasyfikacja i oznaczenia dokumentów instalacji;
 2. IEC 62023 – Tworzenie struktury dokumentacji technicznej;
 3. IEC 62424 – Reprezentacja inżynierii sterowania procesem;
 4. IEC 82045 – Zarządzanie dokumentacją i dokumentami.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

 1. IEC 60848 – Język specyfikacyjny GRAFCET;
 2. IEC 61082 – Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice;
 3. IEC 62027 – Przygotowanie części zamiennych;
 4. IEC 82079 – Przygotowanie instrukcji użytkownika;

ROZDZIELNICE

 1. IEC 61439 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

  Czy muszę znać wszystkie normy, aby rozumieć schematy elektryczne?

  Nie, nie jest to konieczne. Kluczowe jest opanowanie podstawowych zasad i symboli używanych w dokumentacji elektrycznej. Nasz kurs online pokaże Ci, jak radzić sobie z różnorodną dokumentacją, niezależnie od indywidualnego stylu projektanta czy szczególnych wytycznych norm. Kurs ten został zaprojektowany, aby dostarczyć praktycznych narzędzi i wskazówek, które pomogą Ci efektywnie interpretować schematy elektryczne.

  A czy bez znajomości normy IEC 81346, da sie czytać zaawansowane schematy układów sterowania?

  ODPOWIEDŹ BRZMI: DA SIE. ALE… Musisz rozumieć tę normę w kontekście dokumentacji elektrycznej, ale nie jest konieczne poznanie jej w całości. Jednak samo to nie wystarczy, ponieważ istnieje wiele norm, obejmujących tysiące stron.

  Unikalne podejście każdego projektanta, różnorodność norm oraz stylów programów CAD/CAE sprawiają, że każdy schemat może być inny. Dlatego kurs to nie tylko recytacja norm i znajdujących się w niej wytycznych.  Uczymy na co zwracać uwagę na schematach elektrycznych, jak poruszać się po dokumentacji oraz jakich informacji szukać na poszczególnych rysunkach. 

  Nie czekaj, zapisz się już teraz na https://strefaie.pl/schematy i zdobądź niezbędne umiejętności do interpretacji schematów elektrycznych!

  Podstawy Dokumentacji Elektrycznych w Praktyce